A EREN A HIIN

Ior ve a kohol yô, Orhemen man mbawasen sha Atse mbara ve a za sha hemen hen ape i vande sôron Atse u eren Adua la.  Zum ne alu gberen icam i inyôron Adua.  Ior cii ve a tile sha.  Orhemen man mbawasen sha Atse la ve a ngurum, ve a na icivir sha Atse maa ve a za hen mkônom vev.  Abeen icham yô, Orhemen ve a mbakristu cii ve a er Ikyav i Terankon sha ayolave.  Orhemen un a ver ishigh ken ior, un a kaa er:

IKYAV I TERANKON

Orhemen:  Ken iti i Ter man Wan + man Cighan Jijingi.

Ior:  Amen

ISHUGHUN

Orhemen:   Ter a lu a ven:

Ior:    Man a Jijingi wou.

IEREN I IJUNGWEN

Maa Orhemen un a loho ior cii ieren i ijungwen un a kaa er:

Orhemen:  Anngbyanev [mba nomso man mba kasev] se rumun nen asorabo ase, nahan se wa nen ago iyol u eren Adua ne.

A huan viing kpuaa maa ior cii ve a pase asorabo ve imôngo

Orhemen-Ior cii:  Mpase hen Aôndo u hembanagee, man hen aven anngbyanev kpaa, mer, m er zege kwaghbo, ken mbamhen av, man ken mkaanem am , ken kwagh u m er, man ken kwagh u m vende u eren kpaa,

Ve a kema ijôaveegh hen ishima [shin ve a gbile ave er i lu ieren yase la] ve a zamber sha ibo ve kaan er:

sha ibyo yam, sha ibyo yam, sha ibyo yam i hemban vesen la;

Maa ve a za hemen ve a kaa er;

Nahan m zamber Cighan Maria, u a lu Iniuunkwase gbem, man a mbatyomov man mbajighjigh cii, man ne anngbyanev av kpaa, mer er nen msen hen Ter Aôndo wase sha aci wam.

Orhemen un a or mkaanem ma mde u asorabo un a kaa er:

Orhemen:  Aôndo u hembanagee Un a rumun yô, A zungwe se mhôônom, A de se asorabo ase, man A za a vese ken uma u tsôron gbem.

Ior:  Amen.

Maa a ôr shin a gber Tere, zungwe se mhôônom.

Mbaatsamev:   Tere, zungwe se mhôônom.

Ior:                  Tere, zungwe se mhôônom.

Mbaatsamev:    Kristu zungwe se mhôônom.

Ior:                   Kristu zungwe se mhôônom.

Mbaatsamev:    Tere, zungwe se mhôônom.

Ior:                   Tere, zungwe se mhôônom.

___________________________________________

Shin

  1. Orhemen un a loho Ior cii er ve er ieren i Ijungwen

Orhemen:    Anngbyanev [mba nomso man mba kasev], se rumun nen asorabo ase, nahan se wa nen ago iyol u eren Adua ne.

A huan viing kpuaa yô, Orhemen un a kaa er:

Orhemen:      Tere, zungwe se mhôônom .

Ior:                Gadia se er kwaghbo .

Orhemen:      Tere, tese se mhôônom Ou .

Ior:                Man na se myom Wou.

Maa Orhemen un a ôr mkaanem ma mde u asorabo la:

Orhemen:     Aôndo u hembanagee Un a rumun yô, A zungwe se mhôônom, A de se asorabo ase, man A za a vese ken uma u tsôron gbem.

Ior:          Amen.

Shin

  1. Orhemen un a loho ior cii ve er ieren i Ijungwen

Orhemen:  Anngbyanev [mba nomso man mba kasev], se rumun nen asorabo ase, nahan se wa nen ago iyol u eren Adua ne.

A huan viing kpuaa yô, Orhemen un a kaa er:

Orhemen:   I tindi U sha u va surun mba zungwen sha asorabo ve asema, Tere, zngwe se mhôônom.

Ior:              Tere, zungwe se mhôônom.

Orhemen:     U va sha u va yilan mbaasorabo, Kristu, zungwe se mhôônom.

Ior:               Kristu, zungwe se mhôônom.

Orhemen:      U tema ken uwegh ku yanegh ku Ter sha u zamber sha aci wase, Tere, zungwe  se mhôônom.

Ior:                Tere, zungwe se mhôônom.

Orhemen un a ôr mkaanem ma mde u asorabo la.

Orhemen:  Aôndo u hembanagee Un a rumun yô, Azungwe se mhôônom, A de se asorabo ase, man A za a vese ken uma u tsôron gbem.

Ior:          Amen.

A lu er i er ieren i ijungwen i se sember eren ne yô, a kera ôr shin a gber Tere, zungwe se mhôônom ga

IENGEM I LU HEN AÔNDO

Maa a lu er ka hen ape i ne yô, a gber shin a yôô:

Orhemen-Ior:  Iengem і lu hen Aôndo u A hembe cii la, man bem hen ior mba asema a dedoo shin tar. Se wuese We, se ver U, se civir We, se kende a iti You sha, se sugh U sha iengem You і vesen, Ter Aôndo, Tor u tartor u sha, Aôndo Ter u hembanagee. Ter Yesu Kristu, Wan U i mar Un tswen.

Ter Aôndo, Wanyôngo u Aôndo, Wan u Ter, We u U tee asorabo a taregh kera, zungwe se mhôônom; We u U tee asorabo a taregh kera, ungwa msen wase; We u U tem ken wegh ku yanegh ku Ter, zungwe se mhôônom.

Gadia ka We tseegh U lu u tseghan ye,ka We tseegh U lu Ter ye,ka We tseegh Yesu Kristu, vea Cighan Jijingi, ne lu mba hemban cii, ken iengem i Aôndo Ter, ye.  Amen.

MSEN U MKONGOSO

A been icam ne yô, Orhemen un a kaa er:

Orhemen:  Se er nen msen.

Ior cii ve a er msen vea Orhemen viing kpuaa, maa Orhemen un a er msen u Mkongoso u i ne hen shie la yô

  1. SHIE U GBILINIGH KEN INYOM

Orhemen: Aôndo Ter U hembanagee man u tsôron, tahav mbu sha man mbu shin tar ne cii due hen a We.  Se kohol heen nyian imôngo sha tahav Ou, sha u civir man u wuese, man sughun We sha ityom You cii.  Se mba zamber a We ser, ungwa mbamsen asev sha mhii u Adua wase ne, sha er se hii hanma kwagh ken a We, man shi se kure ken a We kpaa yô Ken Kristu Tor wase.

Ior:     Amen.

  1. SHIE U ADVENTE

Orhemen:  Aôndo Uhembanagee, na mba nan We jighjigh ishimataver i ve a sase za keghen Kristu Wou gbenda aa aeren a perapera sha mve Na la, sha er ve a kuma u zuan a tartor u sha zum u ve a kumba sha wegh Nagh ku yanegh la yô. Ken Kristu Tor wase.

Ior:    Amen.

  1. SHIE U KIRIMISHI

Orhemen:  Aôndo Tere, se wuese We er u gbe or sha Jijingi Wou man, ibeen You nahan.  Se mba sughun We, hemban cii je yô zum u U tindi a Wan Wou hen a vese ken shie u Kirimishi ne.  Yange va lu a vese shin tar ne.  Nahan se rumun ser, se kôr cio u kaven Un, man u lun a ci ken uma Na.  U A lu uma shi A tem tor ve a We ken mlu u Cighan Jijingi, Aôndo môm, zan zan a bee mayange ga la.

Ior:     Amen.

  1. SHIE U LENTE

Orhemen:  Tere, se mba sughun We sha er U tindi Wan Wou wer A va lu orhemen wase yô.  Na se er ior Ou mba se eren akaa a Yesu A tese se la,sha er se hemba lun ikua ve a Na yô. Ken Kristu Tor wase.

Ior:      Amen.

  1. SHIE U ISITA

Orhemen:  Tere, U tese se tahav Ou, man ishoon You sha u nderen Wan Wou Yesu Kristu shin ku.  Mnder Na u shin ku na se shima i taver, man shimaverenkeghen kpaa, hegen ne se mba keghen iyange i mmogh wase shin ku.  Nahan na se mrumun ne ken asema ase gbem.  Ken Kristu Tor wase.

Ior:     Amen.

LITOJI I MKAANEM MA AÔNDO

Hegen ior mba i ne ve akaaôron la ve a wa iyol u ôron a.  Ve a yôô ityou ki Bibilo la tseegh maa ve a hii u ôron.  Ve seer akaa wue wue ga; shin ve de kaan er “kwaghôron u hiihii” shin “kwghôron u sha uhar” ga.

KWAGHÔRON U HIIHII

Er ior mbagenev ve a tema inya sha u ungwan mkaanen ma Aôndo yô, maa Or-ôron un a za tile hen Leketen ape ôron kwaghôron la, un a bugh Bibilo hen ijiir i i ne u ôron la un a kaa er:

Or-ôron:    Kwaghôron ken Takerada u [i ]

Or-ôron un a been yô, u tesen er kwaghôron kure yô, un a kaa er:

Or-ôron:     Kwaghôron u Ter.

Ior:           Ishughun i lu hen Aôndo.

SALM

Maa Or-salm nan a za hen Leketen nan a za gber shin nan a ôr Salm u i ne la; nan a kimbir mrumun u Salm la kwa môm maa ior cii ve a kimbir, man nan aza hemen u gberen shin ôron ye.

KWAGHÔRON U SHA UHAR

A been Salm yô, a ôr kwaghôron u sha uhar sha Leketen er u hiihii la nahan, a lu er kwaghôron u sha uhar un a lu yô.

Or-ôron:              Kwaghôron ken Takerada u [i]

Shin a lu er Kwaghôron la ka ken ma Washika yô, un a yôô er:

Or-ôron:              Kwaghôron ken Washika u [i]

Or-ôron un a been yô, u tesen er kwaghôron kure yô, un a kaa er:

Or-ôron:              Kwaghôron u Ter.

Ior:                       Ishugun i lu hen Aôndo.

ALELUYA

Maa a gber Aleluya shin icam i gen er i tese shin takerada la, man er i gbe u a lu hen ihyongo i ken inyom i hen shie la la.

Orsalm/Or-ôron: Aleluya Aleluya.

Ior:                       Aleluya Aleluya.

Orsalm/Or-ôron: Tere, gba ôron kwagh tsô, gadia wanakiriki Wou ngu ungwan.  Ka We u lu aa mkaanem ma uma u tsôron ye.

Ior:                       Aleluya.

_____________________________________

A lu er ka shie u Lente yô, Orsalm shin Or-ôron la nan a gber shin nan a yôô er:

Orsalm/Or-ôron: Iengem man iwyuese i lu a We, Kristu Tor u iengem i tsôron.

Ior:  Iengem man iwyuese i lu a We Kristu Tor u iengem i tsôron.

Orsalm/Or-ôron: Me mogh me yem hen terem, me za kaa a na mer, terem, m er Un u A lu sha la kwaghbo, m shi m er kwaghbo sha ishigh you kpaa.

Ior:   Iengem man iwyuese i lu a We, Kristu Tor u iengem i tsôron.

LOHO U DEDOO

Maa Orhemen un a za hen Leketen, un a bugh Bibilo hen ape i ne u ôron Loho u Dedoo sha iyange la la, ior mbagenev cii vea tile sha sha u ungwan mkaanem ma Aôndo. Orhemen maa un a kaa er:

Orhemen:            Ter A lu a ven.

Ior:                       Man a Jijingi wou.

Orhemen:            Loho u Dedoo sha wegh ku [i]

Maa un a er ikyav i Terankon sha icur na, man sha akurazwaagh na, man sha vanger na.

Ior:                       Iengem i lu a We, Tere.

Loho u Dedoo u a been yô, Orhemen un a yôô er:

Orhemen:            Loho u Dedoo u Ter.

Ior:                       Iwyuese i lu a We, Ter Yesu Kristu.

KWAGHPASEN

Maa kwaghpasen un a dondo, Orhemen [Catechist shin Church leader] nan a pase kwagh sha akaaôron a i er ken Bibilo la.  Kwaghpasen un a been yô, man a gber shin a ôr Ikyav i Jighjigh u nan shin M na Jighjigh a Aôndo Môm er i tese la.

MYEE U JIGHJIGH U NAN

Orhemen shin Mbaatsamev ve a hii M na Jighjigh a Aôndo Môm, maa ior cii ve a ger u ôron shin u gberen.

Orhemen/Mbaatsamev: M na Jijigh a Aôndo môm,

Ior:     M na jighjigh a Aôndo,

Ter u hembanagee, Un u A gbe sha man tar, man akaa cii, aa і nengen a min, man aa і nengen a min ga la kpaa. M na jighjigh a Tor môm Yesu Kristu, Wan u Aôndo, U i Mar Un Tswen, u Ter mar Un cii man ashie cii lu la. Aôndo u ken Aôndo, Iwyanger i ken Iwyanger, Aôndo u mimi u ken Aôndo u mimi, u і mar Un a mar, i gbe Un a gba ga, u A lu kwagh môm vea Ter; sha a Na i gbe akaa cica cii la. A due Sha A va shin tar shaci wase umace, man shaci u myom wase:

 Hen mkaanem ma man A hingirzan zan nyôr sha yav mbu Iniuunkwase Maria kua ma ker la, ior cii ve a sua ityough. man A hingir or sha agee aa Cighan Jijingi ken yav mbu Iniuunkwase Maria. I mande Un sha terankon shaci wase sha ikyev i Ponti Pilatu, A kpe man і ii Un, man sha iyange i sha utar la, A nder shin mbakpenev er Rwamabera ôr yô. A kôndo A yem Sha A tema ken wegh ku yanegh ku Ter.  Shi Un a va va ken iengem u ôron mbaumav man mbakpenev ijir man tartor Na u a lu a ikyuren ga.  M na jighjigh a Cighan Jijingi, Ter u nan uma, u A dugh ken Ter man Wan, u і civir shi і kenden a iti Na sha imiôngo vea Ter man Wan la; u ôr kwagh ken uprofeti la. M na jighjigh a Eklesia u môm, u tseghan, u katoliko man u apostoliko.

M rumun a batisema u a lu môm shaci u mde u asorabo la, shi m ngu veren ashe keghen mmogh u mbakpenev shin ku, man uma u tar uu u a va la. Amen.

_________________________________________________

Shin

Sha ityogh ki M na Jighjigh a Aôndo môm u Niceno-Constantinopolitan la yô, hemban cii je yô shie u Lente man Isita, a faityô u yôôn Ikyav i Batisemea u Ekklesia u mba Roma, hemban cii je yô Mna Jighjigh a Aôndo Môm u Mbaapostol la.

Orhemen-Ior:      M na jighjigh a Aôndo,

Ter u hembanagee, Un u A gbe sha man tar, man Wan Na u Mtswen, Yesu Kristu, Tor wase, Hen mkaanem ma Iniuunkwase Maria mar Un kua ma ker la, ior cii ve a sua ityough.

 U і jile Un sha Cighan Jijingi, Iniuunkwase Maria mar Un ican er Un sha ikyev i Ponti Pilatu, і mande Un sha terankon, A kpe man і ii Un; A sen shin mbakpenev; sha iyange і sha utar la A mogh shin mbakpenev; A kôndo A yem Sha,A tema ken wegh ku yanegh ku Aôndo Ter u hembanagee; shaala Un a va u ôron mbaumav man mbakpenev ijir.

M na jighjigh a Cighan Jijingi, cighan Eklesia u katoliko, mzoo u mbajighjigh, mde u asorabo, mmogh u iyol shin ku, man uma u tsôron.  Amen.

____________________________________________________

Orhemen:             Msen u Mrumun.

Orhemen-Ior:      O Aôndo wam, m rumun We, sha aci u U ngu mimi iyol You.

Orhemen:            Msen u Veren Ishima.

Orhemen-Ior:      O Aôndo wam, m ver ishima sha a We, sha aci u ityendezwa You a mo.

Orhemen:            Msen u Ishoon.

Orhemen-Ior:      O Aôndo wam, m soo U a ishima yam imôm, man sha aci Wou msoo orgenegh kpaa er mo iyol yam nahan.

MSEN U IOR CII

1.     MSEN U HIIN

Orhemen:    Tere, ka We u kaa a vese wer se pine man se zua a min ye.  Se rumun a mkaanem Ou man.  Nahan hegen Tere, se zamber We ver ato sha mbamsen asev mban.

Se er msen sha aci u Pope wase [i].  O Aôndo U hemban man u tsôron,We a rumun yô, ver ishima i mhôôn sha Pope wase [i] u a lu orvesen wase cii ne.  Tese un gbenda sha iwaren i tsôron er sha iwasen You akaa a adoo U ishima un a soo man un a hen a, man er un a er a sha agee na gbem yô.

Se er msen sha aci u Bishop wase [i].  Shi se er msen kpaa sha aci u Fada u hemenegh [i] man shi Fada [i] man u Fada mbagenev cii, kua mba Sista kpaa.  Se er msen sha aci u mba Leiti Kansul, mba hemen Ayou a Aduagh, man Ator a Ukase cii.

Se sôn O Tere.

Ior:            Tere, ungwa msen wase.

Orhemen:      Se er msen sha aci u mbakuran tar; er tom ve u lu u kuran tar yô, ve kuran u dedoo man sha mimi kpaa.

Se sôn O Tere.

Ior:    Tere, ungwa msen wase.

Maa Orhemen un a na mbagenev ian u eren mba msen vev.  Ve a lam ken msen ve la kpishi ga; hembadoon u or môm nan a er msen sha ityô-kwagh imôm tseegh.  Ior ve a eren mbamsen sha atô-akaa er anyiin shin ataan nahan yô, Orhemen un a kaa ior cii er ve huan viing kpuaa man un a mase lohon ve u van a mbamsen vev hen Ngô wase Maria ken msen u Se Sugh u Maria la.  Un a mase kuren mbamsen mban sha msen u been nahan er:

Orhemen:   Tere, ka mba msen asev hen a we nyian je ne.  Nahan, se zamber We, ungwa ve man ishima i doo U aa vese cii.  Ken Kristu Tor wase.

Ior:            Amen.

2.     MSEN U HIIN

Orhemen:   Tere, se rumun se U ngu hen atô wase hegen; gadia ka We u kaa Wer, a lu er iorov uhar shin utar ve zua ken iti Yam yô, Me lu hen atô ve ye.  Nahan er se zou ken iti You yô, se ior mba hen Iyou Adua i [i] ne, se mba sughun We sha akaa a U ne se cii.  Se mba sughun We sha er U ne se lu gbang gbang yô.  Se mba pinen We ser na iveren You sha [i] man mbagenev mba ve lu dedoo ga cii.

Se sôn O Tere.

Ior:    Tere, ungwa msen wase.

Orhemen: Tere, se mba sughun We sha ishule yase man akaa a yan ase a genegh cii.  Sha aci wase, Na a iveren er aa doo yô.

Se sôn O Tere.

Ior:   Tere, ungwa msen wase.

Maa Orhemen un a na mbagenev ian u eren mba msen vev.  Ve a lam ken msen ve la kpishi ga; hembadoon u or môm nan a er msen sha ityô-kwagh imôm tseegh.  Ior ve a eren mbamsen sha atô-akaa er anyiin shin ataan nahan yô, Orhemen un a kaa ior cii er ve huan viing kpuar man un a mase lohon ve u van a mbamsen vev hen Ngô wase Maria ken msen u Se Sugh u Maria la.  Un a mase kuren mbamsen mban sha msen u been nahan er:

Orhemen:   Aôndo Tere, er se lu wuese We sha u iwyua Ou nahan, se fa ser se soo iwyasen man grasia Wou hanma iyange.  Nahan na er se ungwa, se lu ior mba mimi man mba eren We tom gbem yô.  Ken Kristu Tor wase.

Ior:       Amen.

3.     MSEN U HIIN

Orhemen:     Aôndo Ter wase, se kohol heen ser, se wuese We man se pine U ser wase se ken uuma asev.  Tindi se a Cighan Jijingi Wou er un a na se, se civir We ken igbinda yase cii yô.

Se sôn O Tere.

Ior:       Tere, ungwa msen wase.

Orhemen:     Na se Jijingi u taver se, shie u imeen i ve hen a vese yô.  Gadia ka sha iwyasen You tseegh se war kwaghbo ye.  Nahan naan se iwyasen You gbem.

Se sôn O Tere.

Ior:      Tere, ungwa msen wase.

Maa Orhemen un a na mbagenev ian u eren mba msen vev.  Ve a lam ken msen ve la kpishi ga; hembadoon u or môm nan a er msen sha ityô-kwagh imôm tseegh.  Ior ve a eren mbamsen sha atô-akaa er anyiin shin ataan nahan yô, Orhemen un a kaa ior cii er ve huan viing kpuar man un a mase lohon ve u van a mbamsen vev hen Ngô wase Maria ken msen u Se Sugh u Maria la.  Un a mase kuren mbamsen mban sha msen u been nahan er:

Orhemen:    Tere, ka We u kaa wer se pine akaa hen a We ye.  Se mba pinen akaa ne cii a mrumun, nahan na se a.  Ken Kristu Tor Wase.

Ior:     Amen.

4.     MSEN U HIIN

Orhemen:   Tere, haa Cighan Jijingi Wou u kwaghfan man u kuran la sha avese.  Hemen se ken mbamhen asev man akaa ase a eren cii.  Shie u akperan a te se yô, wanger se.  Shie u se kav ga yô, na se mkav.

Se sôn O Tere.

Ior:     Tere, ungwa msen wase.

Orhemen:   Na Jijingi Wou a bee se angev asev.  Gadia ka We u lu iwyasen i mbauangev cii ye.  Nahan wanger se sha angev mbu ken ishima man mbu sha iyol kpaa.

Se sôn O Tere.

Ior:     Tere, ungwa msen wase.

Maa Orhemen un a na mbagenev ian u eren mba msen vev.  Ve a lam ken msen ve la kpishi ga; hembadoon u or môm nan a er msen sha ityô-kwagh imôm tseegh.  Ior ve a eren mbamsen sha atô-akaa er anyiin shin ataan nahan yô, Orhemen un a kaa ior cii er ve huan viing kpuar man un a mase lohon ve u van a mbamsen vev hen Ngô wase Maria ken msen u Se Sugh u Maria la.  Un a mase kuren mbamsen mban sha msen u been nahan er:

Orhemen:  Tere, se mba sônon akaa ne cii ken Kristu Tor Wase.

Ior:      Amen.

Er Orhemen un a kuren msen ne yô, man a lu shie u Iwyua.  Orhemen man ior cii ve a tema inya.  A wa icam i iwyua, nahan ior cii ve a va aa uwyua vev.

MSEN SHA IWYUA

A been iwyua yô, Orhemen un a tôô iwyua la {shin an-ivyur na} un a kende a min sha kpuaa, un a kaa er:

Orhemen:  Aôndo U hembanagee man U tsôron shawon cii, se mba wuase We.  Ka sha mkaanem Ou tar man akaa a shi tar cii a lu ye.  Man shi akaa a shin tar cii ka iwyua You hen avese.  Tere, yô ngohol uwyua asev mban ve lu ikyav i iwyua i ayol ase hen a We.  Ken Kristu Tor wase.

Ior:    Amen.

IWYUESE

Orhemen:      Ter A lu a ven.

Ior:                Man a Jijingi wou.

Orhemen:       Ver nen asema en sha.

Ior:                 Se ver asema ase sha Ter.

Orhemen:       Se sugh nen Aôndo Ter wase.

Ior:               Ka shami voogh je la.

Orhemen:   Aôndo Ter U hembanagee man U tsôron, doo mimi er se ne U ishughun hanma shie man hanma ijiir nahan, ken Yesu Kristu Tor wase.  Yô, se ior Ou shi se zua heen sha u sughun man wuese We.  Se sugh U sha er U gbe se man U ne se uma man U er se, se kom u civir We nahan.  Se wuese We sha er U ne se Wan Wou wer a va yima se sha asorabo ase man A na se uma u tsôron nahan.  Akaa angan man a se ker cio u fan ser ka mne Wou ga la kpaa se wuese We sha a, imongo ve a mbatyomov man mbajighjigh cii, se wa icam i iember man i tsôron nahan ser:

Maa Orhemen kua Mbaatsamev man Ior cii ve a ger shin kaa genger genger er:

Orhemen-Mbaatsamev-Ior:

Cighan, Cighan, Cighan,Ter Aôndo u akum aa Sha. Tartor man tar iv aa iengem You. Hosanna sha ape hemban cii la. I wuese Un U a ve ken iti i Ter la. Hosanna sha ape hemban cii la.

Ior cii ve a gure inya, Orhemen iyol na kpaa un a shirigh a civ inyu nya kpuaa, man un a tile sha un a za hemen nahan er:

Orhemen:   Tere, se ior Ou mba hen Iyou Adua ne se zua sha u wuese man u sughun We a shima yase imôm, sha akaa a u ne se cii, ken iti i Yesu Kristu Tor wase la.

Ior: Nahan se va a ayol ase hen a We er nagh nahan, ngohol se man ver se ken bem Wou gbem.

Orhemen:  Se mba eren msen sha aci u ior mba shin tar cii; u hemban cii je yô, mba hen tar wase u [i] ne.  Se mba eren msen sha aci u papa wase Pope [i], O Aôndo U hemban man u tsôron, We a rumun yô, ver ishima i mhôôn sha ortyom Wou [I] u a tem orvesen wase cii ne.  Tese un gbenda sha iwaren i tsôron er sha iwasen You akaa a adoo U ishima un a soo man un a hen a, man er un a er a sha agee na gbem yô. Shi se er msen kpaa sha aci u Bishop wase [i] man mba i tsegh ve u eren tom u Aôndo ne cii.  Kura ve ken tom ve u ve lu tesen man hemen se ken mrumun ne.

Ior:    Man na se er se, iyongo You i U we ve sha ikyev ne, se ungwa imo ve, man se zua a uma u tsôron yô.  Gadia ka We u kaa Wer, ôr u nan ongo ve yô, nan ungwa U je ve.  Kpa or u nan we ve ikyo ga yô, ka We je nan we U ikyo ga ye.

Orhemen:    Se mba eren msen pinen We ser, haa iveren You sha mbamaren asev, anngbyanev asev mbanomso man mbakasev; ver ve dedoo ken uya vev, man ityom ve kpaa.  Tere, U fa akaa a se soo hen shie ne cii, nahan ken kwaghfan man mhôônom Ou yô, na hanma wase er U nenge i doo U la.

Ior: Tere, yô ka se je ne.  Se mba ior Ou mba Wan Wou a yam sha awambe a Na yô.  Nahan de kera kpenen lanegh asegh ga, kpa ungwa msen wase.

Orhemen: Tere, umbur mba ve kpe kera la [ior cii ve a huan viing kpuaa].  Zungwe ve mhôônom man na ve bem, man iember i U tende zua Wer U na mba ve ongo U, man ve eren We tom la.  Hemen ve gbenda u ken ya Wou u sha tartor, ape ve a lu ve a We gbem shawon la.

Ior: Na er mbakpenev mbagenev mba se fetyô u umbur ve heen hegen ga kpaa, ve a zua a mkpeyol sha mhôônom Ou yô.  Man mbakpenev mbajighjigh cii ve mem ken bem sha mhôônom ma Aôndo.

Orhemen: Se er msen sha aci u se ayol ase kpaa; Tere, se mba pinen We ser, ver se man ityom yase cii.  Wase se er se vesen ken erdoo Wou gbem, man se lu ior mba mimi, mba ungwan We, man mba kuran imo You kpaa yô.  Se mba zamber a We ser, de se asorabo ase, man aferakaa ase a use use la cii.  Er se lu ken iember man iwyasen You, kua ikuran kpaa.  Hegen man zan zan a bee mayange ga.

Ior:    Amen.

Shie u abeen mbamsen mban cii yô, ior cii ve a tile sha, maa Orhemen un a lôho ve u eren msen u Ter wase u A lu shala ve a na imôngo nahan er:

Orhemen:     Sha tindi u Oryiman man er itsaase se sha ityesen i Aôndo yô, se fatyô u kaan a vangertiôôr ser:

Orhemen-Ior:     Ter wase u A lu sha, i tsegha iti You; Tartor Wou u va, i er ishima You shin tar voogh er i eren sha nahan. Na se kwaghyan wase nyian, u ayange ayange; man de se asorabo ase, er se kpaa se deen mba ve eren se akaabo yô; man de ze aa vese hen ape imyeen i lu ga, kpa due a vese ken kwaghbo.

Orhemen un a za hemen tswen er:

Orhemen: Tere, se zamber We, due a vese ken hanma kwaghbo. Sha mrumun u sha mhôôn, na se bem ken ayange ase cii, er sha iwyasen i mhôônom Ou, se zua a ishô gbem je, se kera cia ma kwagh u cieryol ga, er se lu keghen cighan ishimaverenkeghen, man mve u Oryiman wase Yesu Kristu nahan.

Ior:  Gadia tartor ka u Wou, Kua agee man icivir kpaa, gbem sha won.

Orhemen:  Tor Yesu Kristu, ka We U kaa a mbaapostol Ou wer: M ngu veren ne bem, M ngu nan ne bem Wam ye. De nengen sha asorabo ase ga, kpa i lu sha jighjigh u nan u Eklesia Wou, man, sha mrumun u sha mhôôn yô, na un bem man mlumôm sha awashima Wou. We u U lu uma man tahav zan zan a bee mayange ga la.

Ior:   Amen.

Orhemen un a za hemen er:

Orhemen:   Ter a lu a ven.

Ior:            Man a Jijingi Wou.

Orhemen:  Anngbyanev, er se lu nen môm ken Kristu yô, se tese nen ikyav i dooshima man bem hen ayol ase.

Ior cii ve a sugh ayol ave a ikyav i bem sha ieren i hen ijiir la i tesen bem man mlu môm man dooshima la, ve a kaan ayol a ve er:

Bem u Ter A lu a we

Man a Jijingi wou.

Hen shie ne a fatyô u wan icam inja er: “Doo nen ayol a en er ne doom ishima nahan’’, shin ma icam igen er imbya ne nahan.  A kuren icam yô, Ior vea tema inya maa Orhemen un a tile sha, un a loho ior cii u umbur atindi a Aôndo man agbaa a ityesen i ekklesia, un a kaa er:

Orhemen:      Anngbyanev mbanomso man mbakasev ken Kristu, se kohol heen nyian sha u wuese man sughun Aôndo Ter wase.  Se ungwa mkaanem Nam hen a vese nyian shi se na Un uwyua asev kpaa.  Mbamsen man akaa ase a pinen kpaa se va ami hen a Na, man se na jighjigh a mhôônom Nam man dooshima Na sha avese kpaa.  Sha er se tavershima sha u eren un tom sha mimi man sha gbashima yô, se umbur nen atindi a Aôndo sha er aa kôôm se, man agbaa a ityesen i Ekklesia sha er i a wase se u zenden ken mimi Na gbem yô.

ISHUGHUN

Orhemen: Tere, se sugh U sha er U ne se ian ne wer se civir We nahan.

Ior:  Se mba sughun We sha er U ne se mkaanem Ou ken Bibilo nahan. Yô na er mkaanem man maa kura se man maa sur se asema ken Laadi ne cii yô.