Marku 10 : 17 – 30
 
Dugh ngur yemen sha gbenda yô, orgen va ayem, va gure inya sha ishigh Nagh, pine Un er: Ortesen u dedoo, me er nan man me zua a uma u tsôrono?
 
Yesu kaa a na er: Er nan man u yerem wer Or u dedoo? Or u dedoo ngu ga, saa Aôndo tseegh.
 
U fa atindi kaa er: De woo or ga; de eren idya ga; de iin ga; de we or aie iyol ga; de tsughun or ga; civir teru man ngôu.
 
Kpa a gema a kaa a Na er: Ortesen, m kura angan cii er m lu iyev je.
 
Yesu gem kenger un yô, a doo Un ishima, a kaa a na er: Kwagh shi u môm tsô; za, za tôô akaa a u lu a mi la cii, tee, na mbaatsanev, nahan wea lu a kwagh u injaa Sha; yô, va dondo sha a Mo.
 
Kpa iyol kpe un sha mkaanem mara, a yem a ishima i vihin, gadia lu a inyaregh kpishi.
 
Yesu jingi yô, kaa a mbahenen Nav er: Ka ican tsô, u mba ve lu a inyaregh kpishi vea nyôr sha tartor u Aôndo.
 
Cier mbahenen Nav iyol sha kwaghôron Na la. Kpa Yesu shi kimbir kaan a ve er: Mbayev, u nyôron sha tartor u Aôndo ka ican tsô.
 
U ornyar a nyôr sha tartor u Aôndo yô, guda u rakumi á kar hen ihura i anura.
 
Shi kpiligh ve iyol, je gande u ôron; ve kaa ayol a ve er: Tsô, ka an je man á yima nana?
 
Kpa Yesu kenger ve, kaa er: Hen ior yô, kwagh ne a fatyô ga, kpa her Aôndo yô, ka nahan ga; gadia her Aôndo yô, akaa cii á fatyô.
 
Tsô Peteru gba kaan a Na er: Yô, nenge, se se undu akaa cii, se dondo U.
 
Yesu gema kaa er: Mimi je, M kaan ne ne, or ngu u nana̱ undu ya, shin anmgbianev mba nomso, shin anmgbianev mba kasev, shin ngô, shin ter, shin ônov, shin ishule sha ci Wam man Loho u Dedoo ne,
 
man nana de ngohol mtsera kwa akunduataan hegen hen shighe ne ga: uya man anmgbianev mba nomso man anmgbianev mba kasev man ungô man ônov man ishule a mbamtev mba sha atsan kpaa, man ken ayange a ken hemen, nana̱ ngohol uma u tsôron.
Katekisma
Lohodedoo u Lahadi u sha 28 Ken Shie u Gbilinii Ken I yom i B