Shieghen u se za yaven; sha iyev You, Aôndo Terwase se vere asema ase. Ter Yesu ngohol iyol man asema ase. Ken iti i Ter wase Yesu u imande Un, gbir se nya se mem. Ver se O Ter man kura se. De lumun ku u burun se a bur ga. De lumun se kpen ken kwaghbo wase ga. Wase se hanma sev, man due a vese ken hanma kwaghbo cii, man na se uma u been mayange ga, Amen.

Chighan Maria, lu Ngô wase Ne mbatyomov cii man mbamimi cii, er nen msen sha aci wase.

Maria, man Yosev, man ne mbamimin cii, er nen msen sha aci wase her Aôndo wase er una kura se hen tugh mbun sha hanma kwaghbo cii yô. Amen.

O Otyom Wam, we u Aôndo a kaa er u kuram, kuram hen tugh mbun. Ne mbatyomov man mbamimin mba Aôndo, er nen msen sha aci wam.

Aôndo Terwase ver se dedoo man due a vese ken hanma kwaghbo cii, man na se uma u tsôron u been mayange ga, Amen.

Man mbakpenev mbajighjigh cii, ve mem ken bem, sha mhôônom ma Aôndo. Amen.

Ken iti i Ter, man Wan, man Chighan Jijingi, Amen

Katekisma
Shieghen U Se Za Yaven