Ken iti I Ter, man Wan, man Chighan Jijingi, Amen

Torkwase u Tartor ember, Alleluia;

Sha aci u u mar, Alleluia;

A mough er A vande kaan yô, Alleluia;

Er msen her Aôndo sha aci wase, Alleluia;

Ember man shi i doo u, iniuunkwase Maria, Alleluia;

Sha aci u Tor Wase mough mimi je Alleluia.

Se er msen;

O Aôndo, U yem tar sha u nan se iember, ka sha aci u mmough u Wan Wou. Tor Wase Yesu Kristu. Rumun, se zamber a We, er sha aci u Ngô Na, iniunkwase Maria, yo, se zua a iemberI tsôron man uma. Ken Kristu Tor Wase Amen

Katekisma
Msen U Tor Kwase U Tartor U Sha