M na Jighjigh A Aôndo, Ter u hembanagee, Un u A gbe sha man tar, man Wan Na u Mtswen, Yesu Kristu, Tor wase,

(Hen mkaanem ma Iniuunkwase Maria mar Un kua ma ker la ior cii ve a ngurum)

U I jile Un sha Chighan Jijingi, Iniuunkwase Maria mar Un ican er un sha ikyev i Ponti u Pilatu, imande Un sha terankon, A kpe man i ii Un; A sen shin Hade; sha iyange I sha utar la A mogh shin mbakpenev; A kôndo A yem Sha, A tema ken wegh ku yanegh ku Aôndo Ter u hembanagee; shaala Un ava u ôron mbaumav man mbakpenev ijir. M na jighjigh a Chighan Jijingi, Cighan Eklesia u katoliko mzoo u mbajighjigh, mde u asorabo, mmough u shin ku, man uma u tsôron. Amen.

Iengem i lu a Ter man Wan man Chighan Jijingi. Er i lu hiihii, zan zan hegen zan zan a bee mayange ga. Amen

Katekisma
M Na Jighjigh A Aôndo