Aluer or ngu nan nongo ku yô, pine nan aluer nana soo Baptisma yo. Aluer nana lumun yo, pine nan alu nana lumun Aôndo Ter, man shi Wan Na Yesu Kristu yô. Aluer nana lumun Aondo Ter man Yesu Kristu kpaa yô, pine nan alu nana soo u nyoron ken Ekklesia u Katholiko man u kuran atindi a Na yo. Aluer nana lumun akaa ne cii yo tese nan, er nana zungwe akaabo a nana yô. Haa mgerem sha ityough ki or la, u kaan wer;

“M NGU EREN WE BAPTISMA KEN ITI I TER, MAN WAN MAN CIGHAN JIJINGI”

U been kera yo, pase kwagh ne he Father ken Mission. Hanma or, shin nomso, shin kwase kpaa, a fatyo u eren or, nongon ku, Baptisma. Aluer or maren nana lug a kpaa, ka kwagh ga.

Katekisma
Baptisma U Or U Nongon Ku