Iyolikristu
 1. Sakramentu u iyol i Kristu ka nyi? 

Sakramentu u iyol i Kristu ka iyol man Awambe a Yesu Kristu mimi je, kpa se fatyô u nengen a nahan ga. Se nenge a ikav i bredi man wani tsegh.

 1. Ka hanma shighe bredi man wain ve hingir iyol man awambe a Kristu?

Bredi man wain mba hingir iyol man Awambe a Yesu Kristu sha mkaanem ma Kristu ken Misa “Ngun ka iyol ka yam je ne, Ngun ka Awambe am ne”

 1. Ka an nan ne tahav mbu bredi man wain? 

Yesu na mba Apostoli tahav mba geman bredi man wain er ve hingir iyol man Awambe na shighe u a kaa er “Eren nen Kwagh ne sha u umbur mo” ( Luka 22:29).

 1. Mba ngohol Kristu sha ‘bredi” tsegher man “wain” tsegher kpa?

Mba ngohol Kristu sha “bredi” tsegher man “wain” tsegher kpaa.

 1. Ka nyi se er man se ngohol iyol i Kristu a ishima i dedoo? 

U ngohol iyol, i Kristu a ishima I dedoo yo, se lu a gratia ken ishima man shi se hor kwaghyan ihwa I môm.

 1. Ka nyi I lu u ngohol iyol Kristu ishima I dedoo?

Inja na yô er, aluer kwaghbo u vesen una lu ken ishima ga yô, Uma la una doo Aôndo.

 1. Ka nyi lu kwaghbo u vesen u ngohol iyol I Kristu a kwaghbo u vesen ken ishima?

KA zege kwaghbo je doo iyol ga, kpa or nana kar iyol i nan man nana ya bredi la man nana ma iyongo la ye. Kpa u nana ya ski nana ma yô, nan ngu yan man haan mtsaha sha iyol i nan aluer nana Kar er i lu iyol I Ter ga yô. (1Mbakorente 11:28-29)

 1. Kanyi i lu nagh a?

Nagh ka iyua i fada a ne Aôndo tsegher sha u pasen er Aôndo A lu tor uhemban akaa cii yô.

 1. Ka nyi i lu Chighan Misa? 

Cighar Misa ka nagh ku iyol man Awambe a Yesu Kristu mimi sha atse, sha ikyav I bredi man wain, man shi iyua i nan Aôndo sha aci I mbaumav man mbakpenev.

 1. Nagh kugh Misa nagh ku Terankon ka Kwagh môm shini?

Na kugh Misa man nagh ku Terankon ka Kwagh mom sha aciu Kristu na Ter na iyua sha atse. Sha tom u Aôndo mba Fada.

 1. Sha aciu nyi i eren Nagh ku Misa?

Mba eren nagh Nagh ku Misa sha aci u civir Aôndo. Sha u sughun in sha aci u akaa Na a doon, shi u kimbin un sha aci u asorabo ase, man u zuwan a gratia mbagenev man iveren hen Yesu Kristu.

 1. Misa ka Kwagh u umbur Atsan man ku Ter wase kpa?

Misa ka Kwagh u umbur Atsan man ku u Ter wase, sha aci u a kaa er, Eren nen Kwagh ne sha u umbur mo (Luka 22:19).

Katekisma
Sakramentu U Iyolikristu